Leden

Leden Versnellingsplan

Team

Maak kennis met de leden van het Versnellingsplan.

Open Universiteit

Aodhán Kelly

Lid zone Evidence-informed

De grootste uitdaging van de zone is manieren te vinden om de bestaande kennis, methoden en goede voorbeelden van innovatie met ICT te nemen en deze te vertalen in vormen die kunnen leiden tot een breder bewustzijn en een grotere wens om een empirisch onderbouwde aanpak in de onderwijsgemeenschap te volgen.

Open Universiteit

Hans Hummel

Lid zone Evidence-informed

Evidence-informed innovatie loopt via flankerend onderzoek en ongebaande paden, samen met didactische professionalisering, na mislukking en tegenwerking, en altijd met een beheerste mate van 'onredelijkheid' tegen de stroom in. Of volgens G.B. Shaw: ''The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man.''

Hanzehogeschool Groningen

Heidi Bartelds

Lid zone Studiedata

Binnen instellingen in het hoger onderwijs lopen we allemaal tegen vergelijkbare uitdagingen aan als het gaat om het gebruik van (studie)data. Ik zet me graag in voor deze Versnellingszone om gezamenlijk te werken aan oplossingen die ons verder helpen en daarmee uiteindelijk de studenten die in Nederland onderwijs volgen. Niet allemaal zelf het wiel willen uitvinden, maar uit elkaars expertise en ervaring putten en zo... versnellen.

Maastricht University

Barend Last

Lid werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden

Ik doe mee aan het Versnellingsplan (in dit geval voor online praktijkvaardigheden) omdat ik het belangrijk vind dat we op nationaal niveau samen innovatie najagen. Maar eens te vaak wordt het wiel (onnodig) opnieuw uitgevonden, en uiteindelijk zijn we gewoon collega's. Daarom sla ik graag de handen ineen met andere professionals uit heel het land.

Hogeschool Utrecht

Stan van Ginkel

Lid werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden

Investeren in onderwijsinnovatie met ICT biedt kansen voor studenten, docenten én de internationale positie van het hoger onderwijs.

Versnellingsplan

Philip Stein

Relatiemanager/productmarketeer

Als relatiemanager en productmarketeer lever ik graag een bijdrage aan het verder verspreiden en in gebruik nemen van de innovatieve producten die voortvloeien uit het werk van de Versnellingszones. Met elkaar innoveren en het onderwijs goed toegerust maken voor de toekomst daar neemt het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een mooie voortrekkerspositie in.

Hogeschool Leiden

Nico Boot

Aanvoerder zone Evidence-informed

Onderwijsinnovatie met ICT op evidence-informed wijze vormgeven leidt tot beter onderbouwde en effectievere innovaties. Evidence-informed houdt in dat je zowel wetenschappelijk bewijs en studiedata als eigen expertise inzet. In de praktijk baseert men zich vaak echter vooral op eigen ervaring en expertise. De uitdaging voor de zone is dan ook om handvatten te geven die evidence-informed onderwijsinnovatie faciliteren.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Marjoleine Dobbelaer

Lid werkgroep Toetsen op afstand
Hogeschool Rotterdam

Lex Freund

Adequaat gebruik van studiedata is onlosmakelijk verbonden met het hoger onderwijs van de toekomst. De Zone Studiedata levert een belangrijke bijdrage aan de landelijke ontwikkelingen met concrete oplossingen en laat instellingen van elkaars ervaring profiteren.

Vrije Universiteit Amsterdam

Corneel den Hartogh

Lid zone Studiedata

In steeds meer sectoren worden resultaten verbeterd aan de hand van data-analyse. Laten we komende jaren zorgen dat dit ook in het hoger onderwijs gebeurd.

Saxion Hogeschool

Tjark Huizinga

Lid zone Flexibilisering

Flexibilisering van het onderwijs biedt mogelijkheden om aankomend professionals nog beter voor te bereiden op hun toekomstige baan, zeker wanneer meer flexibel onderwijs bijdraagt dat studenten bewuste keuzes kunnen maken om het eigen professionele en persoonlijke profiel te bevorderen. Elke keuze rondom flexibilisering creëert weer nieuwe (technologische, organisatorische en didactische) uitdagingen en diversiteit aan mogelijke oplossingen, kortom een mooie uitdagende puzzel.

Hanzehogeschool Groningen

Willemijn de Jong

Junior onderzoeker zone Evidence-informed

De grootste uitdaging voor de zone is het realiseren van een duurzame kennisinfrastructuur waarin onderwijsinstellingen ook na afloop van het Versnellingsplan op structurele wijze onderzoeksresultaten en praktijkervaringen omtrent evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT met elkaar delen.

Zelfstandig strategisch onderwijsadviseur

Suzanne Unck

Verbinder zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Wat is evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT? Goede voorbeelden die bewezen effectief zijn, werken inspirerend en richtinggevend. Waarom zou je zelf het wiel uitvinden als elders al is ontdekt wat er werkt? En hoe kun je leren van vernieuwingen in je eigen instelling? Verken, onderzoek, ontwikkel en verbeter je onderwijs met ICT.

Universiteit van Amsterdam

Sharon Klinkenberg

Projectleider werkgroep Digitaal toetsen op afstand

De grootste uitdaging in het summatieve toetsprocess is het tentamineren van grote groepen studenten. Wat is de optimale balans tussen privacy enerzijds en authenticatie en fraudepreventie anderzijds.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Esther van der Linde

Projectleider werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden

Praktijkvaardigheden online: er kan meer dan je denkt, maar minder dan je zou willen. Dat vat momenteel de status van online onderwijs in praktijkvaardigheden samen. Ik wil alles wat er kan in kaart brengen en een bijdrage leveren aan meer mogelijkheden die we willen. Ik wil opleidingen helpen om goed onderwijs te ontwikkelen door ze de mogelijkheden om (delen van ) het leerproces in vaardigheden online te laten zien en deze mogelijkheden naar een hoger plan te trekken.

Hogeschool Rotterdam

Maaike Bajwa

Lid zone Studiedata

Ik doe mee aan de Versnellingszone om eraan bij te dragen dat studiedata optimaal ingezet wordt om evidence informed beleid te maken.

Universiteit van Amsterdam/Amsterdam UMC

Stijn Bos

Projectleider werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden

Online praktijkonderwijs klinkt als een tegenstelling, maar er kan meer dan je denkt! Docenten zijn ontzettend creatief, dus laat je inspireren en kijk vooral wat wél kan.

SURF

Sjieuwke Dankert

Verbinder werkgroep Online Onderwijs in Praktijkvaardigheden

Als verbinder van de werkgroep Online Onderwijs in Praktijkvaardigheden wil ik mensen samenbrengen om kennis over dit onderwerp uit te wisselen, de krachten te bundelen en zo te komen tot versnelling.

Saxion Hogeschool

Amber Kornet

Lid zone Human capital

De digitalisering is een feit en meekomen met deze snelle digitalisering is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De grootste uitdaging is hoe we arbeidsmarkt en hogeronderwijs dichter bij elkaar kunnen brengen om samen aan oplossingen te werken. Aan het eind van de looptijd van dit plan wil ik dat we als arbeidsmarkt en hoger onderwijsinstellingen beter samenwerken om de digitale uitdagingen van onze medewerkers van morgen beter te kunnen ondersteunen.

Versnellingsplan

Kiki Leijdekkers

Junior communicatieadviseur

Begin van de coronapandemie maakte ik als student nog mee hoe belangrijk digitalisering, flexiblisering en innovatie binnen het onderwijs is. Nu mag ik er sinds januari 2021 zelf aan bijdragen. Ik hoop op mooie samenwerkingen en resultaten.

SURF

Annette Peet

Toetsen op afstand is een heel belangrijk en vaak complex vraagstuk voor alle hoger onderwijsinstellingen. Op landelijk niveau kunnen we kennisdelen en samen optrekken in het vinden van oplossingen.

Universiteit van Amsterdam

René Glastra van Loon

Zonelid Docentprofessionalisering

Volgens mij is de grootste uitdaging van onze zone om korte lijnen met de docent te houden zodat we goed weten aan te sluiten op hun belevingswereld en hun behoeftes omtrent online onderwijs.

Hogeschool Windesheim

Lid Hogeschool Windesheim

Zonelid Flexibilisering
SURF

Ron Augustus

Lid Koersteam

Samen het onderwijs vooruit helpen door innovaties te delen, uitdagingen te bespreken en partijen bij elkaar te brengen. Het onderwijs staat centraal, met SURF als vertrouwde omgeving die de veranderingen kan ondersteunen.

Universiteit Twente

Marlies Venhuizen-ter Beek

Onderzoeker zone Docentprofessionalisering

In de huidige situatie, waarin veel hoger onderwijsinstellingen zijn overgestapt naar online en/of hybride onderwijs, is het van groot belang dat docenten zich voldoende vaardig voelen in het inzetten van ICT-toepassingen. Docentprofessionaliseringsactiviteiten kunnen hierbij een steun in de rug bieden. Tegelijkertijd moeten we ook rekening houden met de toch al hoge werkdruk in het onderwijs. Daarom wil ik als onderzoeker binnen de Zone Docentprofessionalisering blijven inzetten op de praktische bruikbaarheid van de (evidence-informed) producten die wij opleveren.

Hogeschool Utrecht

Kristin Vanlommel

Lid zone Evidence-informed

Evidence-informed werken kan helpen om kritisch naar het eigen handelen te kijken, om te onderzoeken wat een student nodig heeft om te leren en om inzicht te krijgen in het doel, de effectiviteit en de duurzaamheid van veranderingen.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Pieter van Rooij

Lid zone Docentprofessionalisering

Het hoger onderwijs is volop in beweging. Flexibilisering, digitalisering en gepersonaliseerd leren zijn 'hot items'. Het innoveren van het (hoger) onderwijs met behulp van technologie vraagt om een aanpak waarin we docenten, ondersteuners en leidinggevenden inspireren, professionaliseren en ondersteunen. Het is van groot belang om als hoger onderwijs gezamenlijk op te trekken om hierin beweging, versnelling en uiteindelijk vooral merkbare effecten in het onderwijs aan studenten te bewerkstelligen.

Radboud Universiteit

Simone Rademakers

Lid zone Docentprofessionalisering

Als coördinator docentontwikkeling binnen de Radboud Universiteit ben ik veel bezig met professionalisering en het bijbehorende aanbod binnen onze organisatie. De grote uitdaging voor mij ligt in het bereiken en betrekken van zoveel mogelijk docenten. Binnen deze populatie is er sprake van veel diversiteit en ik zou het mooi vinden om hen enerzijds samen te brengen op bepaalde thema's, maar anderzijds ook een gespecialiseerd aanbod te bieden.

Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

Aukje de Ruijter

Lid stuurgroep

Het ISO vindt het belangrijk dat het studentenperspectief wordt meegenomen in de stappen die worden gezet op het gebied van digitalisering en innovatie binnen het hoger onderwijs om samen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Een mooie taak die ik dit jaar mag vervullen!

SURF

Wieteke Boulogne

Projectleider zone Docentprofessionalisering

ICT kan bijdragen aan het verhogen van de onderwijskwaliteit. Maar docenten maken het verschil; zij vormen de belangrijkste factor in het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Daarom is het belangrijk dat docenten gefaciliteerd worden en mogelijkheden krijgen om zich te professionaliseren in het inzetten van ICT in het onderwijs. Daar hoop ik een bijdrage aan te kunnen leveren.

Fontys Hogescholen

Hans Nederlof

Lid Stuurgroep en Koersteam

Ik ben vanaf het prille begin betrokken geweest bij het ontstaan van het Versnellingsplan en zo ook tot 1 september 2020 stuurgroepvoorzitter geweest. Met het Versnellingsplan kunnen we landelijk voor het HO echt het verschil maken en echte versnelling tot stand brengen. Het Nederlandse HO verdient dat ook.

Saxion Hogeschool

Anka Mulder

Lid stuurgroep

Het afgelopen half jaar is veel onderwijs versneld online gegaan. Dat was een enorme prestatie. We kunnen daarin ongelofelijk veel leren van elkaar, docenten en instellingen. Het Versnellingsplan is daarvoor de ruggengraat.

Wageningen University&Research

Arthur Mol

Voorzitter Stuurgroep

De COVID-19 pandemie benadrukt alleen maar het belang van het versneld innoveren, flexibiliseren en digitaliseren van hoger onderwijs. Samenwerken is daarbij essentieel. Het Versnellingsplan is zowel het platform als de motor daarvoor.

Vrije Universiteit Amsterdam

Elian Griffioen

Data scientist zone Studiedata

Vanuit de zone Studiedata, werk ik aan het Statistisch Handboek studiedata. Dit is een website die alle bestaande statistische analyses, uitlegt aan de hand van een casus uit het hoger onderwijs. Het doel van de website is collega's in het hoger onderwijs handvatten te bieden voor het uitvoeren van statistische analyses met hun studiedata.

SURF / Morgens

Koen Janmaat

Lid zone Human capital
Fontys Hogescholen

Leontien van Rossum

Ondersteuner zone Leermaterialen

Hoe fijn zou het zijn als de toegang tot een bepaald leermateriaal alleen afhangt van je eigen interesse?

SURF

Brenda Vos

Onderwijskundig onderzoeker zone Human capital

Ik help mee om een intensieve en actuele samenwerking mogelijk te maken tussen het hbo en wo enerzijds en de arbeidsmarkt anderzijds, als het gaat om digitalisering en technologisering. Hoe zorgen we ervoor dat studenten beschikken over de digital skills die aansluiten bij wat de arbeidsmarkt nu zoekt, maar ook in de verdere toekomst nodig gaat hebben? En hoe bedden we dat in in de huidige opleidingen? Zodat we de studenten optimaal voorbereiden op hun toekomstige professionele loopbaan.

Universiteit Twente

Dorien Hopster-den Otter

Onderzoeker zone Docentprofessionalisering

Duurzame verbetering van onderwijskwaliteit door digitale innovatie krijgen we alleen als ICT-middelen op een doordachte manier worden ingevoerd.

Vrije Universiteit Amsterdam

Iris Bijman

Junior beleidsmedewerker zone Studiedata
SURF

Sam Stuijver

Junior beleidsmedewerker Flexibilisering

Een flexibeler onderwijsstelsel, waarin je als student veel meer mogelijkheden hebt om je eigen pad te kiezen, lijkt mij een enorme verrijking. Ik draag dan ook graag bij aan deze verandering in een ambitieus en gedreven team.

Avans Hogeschool

Theo Nelissen

Lid zone Studiedata
Erasmus Universiteit Rotterdam

Dominique Campman

Verbinder Studiedata
TU Delft

Michiel de Jong

Lid zone Leermaterialen

Als ik de versnellingszone vergelijk met een schakelbak van een auto, zitten de instellingen in onze zone niet allemaal in dezelfde versnelling. Onze uitdaging is erkennen dat we in verschillende versnellingen zitten, uitzoeken wat er nodig is om in elke versnelling vooruit te kunnen bewegen, en elkaar helpen te schakelen naar verschillende versnellingen.

Saxion

Caroline van de Molen

Aanvoerder zone Human capital

Het zou geweldig zijn als eind 2022 producten van de zone daadwerkelijk gebruikt worden in het hbo, wo en op de arbeidsmarkt, om tot een bestendige en actuele samenwerking te komen op het gebied van digitalisering en technologisering. Dat zou betekenen dat studenten die wij afleveren state-of-the-art zijn opgeleid daar waar het digitale en technologische ontwikkelingen betreft en dat de arbeidsmarkt tevreden is over de samenwerking. En natuurlijk dat de studenten goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaan.

Wageningen University & Research

Nicolien Schmaal

Lid zone Leermaterialen
Politieacademie

Leden Politieacademie

Lid zone Human capital
Universiteit Twente

Marieke van Geel

Ondersteuner zone Docentprofessionalisering

Veranderen, innoveren en ICT gebruiken zijn geen doelen op zich, maar kúnnen een middel zijn om de onderwijskwaliteit te verhogen. De meerwaarde voor studenten en docenten moet daarom volgens mij altijd centraal staan.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Tanja van Grinsven

Lid zone Docentprofessionalisering

Van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam. Docenten met concrete handvatten helpen om technologie in te zetten in het onderwijs en te zorgen dat docenten en studenten klaar zijn voor de digitale maatschappij op alle verschillende fronten. We moeten hiermee aan de slag, want technologie wacht niet. Ik vind het mooi dat ik hier een bijdrage aan mag leveren. Er zit veel positieve energie in het versnellingsplan.

Open Universiteit

Iwan Wopereis

Lid zone Docentprofessionalisering
Christelijke Hogeschool Ede

Pieter Oudenaarden

Lid zone Koersteam
Saxion

Timo Kos

Lid zone Koersteam
Universiteit van Amsterdam

Jan Lintsen

Lid zone Koersteam

De grootste uitdaging in het Versnellingsplan is om de grote groep docenten te bereiken die niet tot de pioniers behoort.

Hogeschool Windesheim

Inge Grimm

Lid zone Koersteam

Lukt het ons om samen bepaalde standaarden te kiezen om zo het geheel verder te brengen? Dat is de grootste uitdaging van het Versnellingsplan. Dit vraagt om meer uniformiteit en dat is in het verleden niet altijd eenvoudig gebleken. Al kan het zeker wel, als ik kijk naar de samenwerking binnen bijvoorbeeld SURF!

Avans Hogeschool

Paul Rüpp

Lid zone Koersteam
Universiteit Leiden

Hester Bijl

Lid stuurgroep

Digitalisering is van groot belang voor het onderwijs. Om dat goed te doen kost veel menskracht, geld en tijd. Door in het hoger onderwijs op dit gebied de krachten te bundelen kunnen we versnellen.

De Haagse Hogeschool

Elisabeth Minnemann

Aanvoerder Koersteam
HZ University of Applied Sciences

John Dane

Lid zone Koersteam

Over vier jaar wil ik binnen onze instelling een significante verhoging van de informatiegeletterdheid en informatievaardigheid bij studenten en professionals hebben bereikt.  

Hogeschool Utrecht

Tineke Zweed

Lid zone Koersteam
Open Universiteit

Theo Bastiaens

Aanvoerder Koersteam
Driestar Educatief

Rens Rottier

Lid zone Koersteam

Het Versnellingsplan helpt om ons voor te bereiden op ‘the day after tomorrow’.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Yvonne de Haan

Lid zone Koersteam

Onze missie is het kwalificeren, socialiseren en vormen van studenten voor hun toekomstige beroepspraktijk en burgerschap en het leveren van innovaties in een dynamische, globaliserende en complexe samenleving. We leiden studenten op die de uitdagingen van het beroep én van de toekomstige arbeidsmarkt het hoofd kunnen bieden. Wij zien hierbij een duidelijke urgentie om te versnellen langs de weg van het Versnellingsplan.  

Radboud Universiteit

Daniël Wigboldus

Lid zone Koersteam

De grootste uitdaging in het Versnellingsplan is dat binnen alle digitale versnellingen onderwijs centraal blijft staan.  

Hogeschool Rotterdam

Zakia Guernina

Lid zone Koersteam

Digitale disruptie door het Versnellingsplan lukt alleen als we over onze grenzen heen durven te denken en de student van de toekomst centraal stellen.

TU Delft

Rob Mudde

Lid zone Koersteam

Gezamenlijk de schouders eronder om innovaties van tempo te voorzien. Dat is nodig voor ons onderwijs, voor onze studenten en om de toekomstige maatschappelijke uitdagingen adequaat te kunnen adresseren.

SURF

Jet de Ranitz

Lid stuurgroep
SURF

Yvonne Rouwhorst

Verbinder Koersteam

In de digitale transformatie staan we voor grote uitdagingen: hoe realiseren we een toekomstbestendige leeromgeving, op welke manier kunnen we veilig studiedata benutten en hoe houden we het publieke onderwijs ook nu toegankelijk? Het Versnellingsplan is een uniek initiatief om deze uitdagingen in het hoger onderwijs gezamenlijk aan te gaan. Bestuurlijke slagkracht is daarbij noodzakelijk om die transformatie te doen slagen.

Hanzehogeschool Groningen

Gerlien Klein

Lid zone Leermaterialen

Open en online leermateriaal delen is al lang een item in hoger onderwijs. Samen gaan we door de transitie waarin we elkaar heel erg nodig hebben. Iedereen vindt er wat van en niemand weet waar het naar toe gaat. Versnellen is vooral open staan voor het onbekende, naar elkaar luisteren en met meerdere stakeholders aan de slag gaan. We delen steeds meer ervaringen binnen en tussen de zones, leggen verbindingen en bieden het onderwijs de mogelijkheid om te experimenteren.

Vrije Universiteit Amsterdam

Marijke Leijdekkers

Lid zone Docentprofessionalisering

Binnen mijn instelling willen we een netwerk krijgen waarbinnen docenten die ervaring hebben met inzet van ICT en degenen die daarmee willen experimenteren elkaar makkelijk kunnen vinden. Er is een centrale plek gecreëerd binnen de universiteit waar men elkaar kan treffen. Verder willen we dat alle onderwijsadviseurs geschoold zijn om op maat advies te geven over gebruik van ICT. We willen ervaringen opdoen met online-omgevingen en uitgebreid experimenteren met gebruik van ICT in het onderwijs.

Hanzehogeschool Groningen

Haye Jukema

Lid zone Evidence-informed

De Hanzehogeschool wil graag bovenschools onderzoek doen naar de effecten van onderwijsinnovatie (met ICT) op studiesucces en studieplezier. Door middel van het delen van kennis en het opbouwen van een netwerk binnen onderwijsinnovatie en ICT, maar ook door onderzoeksresultaten te delen en gezamenlijk onderzoek te doen.

Rijksuniversiteit Groningen

Hans Beldhuis

Lid zone Leermaterialen

Naast het vinden van het beste leermateriaal, is ook het juiste gebruik ervan in het onderwijs, een uitdaging.

Rijksuniversiteit Groningen

Vincent de Boer

Lid zone Leermaterialen

In de zone Leermaterialen is voor mij de onderliggende didactiek van belang. Vanuit de didactische keuze van een docent, moet het eenvoudig zijn daar de juiste leermaterialen bij te zoeken en direct te kunnen inzetten. Hiermee wordt voorkomen dat beperkingen in leermaterialen gaan bepalen wat een docent wel of niet kan doen in zijn of haar onderwijs.

Universiteit Utrecht

Nanette Verhulst

Lid zone Flexibilisering

Binnen nieuwe kaders moet flexibel onderwijs meer mogelijkheden voor studenten bieden om individuele leerroutes samen te stellen.

Vrije Universiteit Amsterdam

Sylvia Moes

Lid zone Leermaterialen
Vrije Universiteit Amsterdam

Lid Vrije Universiteit Amsterdam

Lid zone Docentprofessionalisering
De Haagse Hogeschool

Lid De Haagse Hogeschool

Lid zone Docentprofessionalisering
Open Universiteit

Lid Open Universiteit

Lid zone Docentprofessionalisering
Hogeschool Leiden

Bram Enning

Aanvoerder zone Studiedata

Als over vier jaar binnen onze hogeschool docenten, begeleiders, onderwijskundigen en managers vanzelfsprekend data gebruiken bij hun werk, omdat ze weten waar ze hun vragen neer kunnen leggen, omdat ze weten hoe ze data moeten 'lezen' en omdat ze ervaring hebben met de opbrengsten van inzet van data, dan ben ik tevreden.

Universiteit van Amsterdam

Egbert Neels

Projectleider Proeftuinen zone Docentprofessionalisering
Programmateam

Charlotte Heystek

Communicatieadviseur

Werken voor studenten.

Codarts Hogeschool voor de Kunsten

Roberto Barros Andrade

Lid zone Flexibilisering

Over 4 jaar wil ik allereerst bereikt hebben dat het merendeel van studenten van Codarts aan het technology enhanced learning deelnemen. Daarnaast zou ik willen dat EduID is ingevoerd en dat deze identiteiten door het merendeel van de instellingen wordt ondersteund via een landelijk werkend koppelvlak en OOAPI. Hierdoor wordt flexibilisering (over de instellingen heen) pas goed mogelijk door gevalideerde uitwisseling van identiteiten en (opleidings)gegevens van studenten. Ideaal zou zijn als t.z.t. DUO, VH, OCW, StudieLink, et cetera ...

Universiteit Maastricht

Gaby Lutgens

Lid zone Leermaterialen

Ondanks de groeiende hoeveelheid materialen die we met zijn allen produceren en 'op het internet gooien', zijn we nog steeds niet goed in staat goede infrastructuur en richtlijnen te bieden om deze optimaal binnen het onderwijs te delen en gebruiken. Voor mij ligt de uitdaging in het bijdragen aan hoe bibliotheken hun rol kunnen pakken bij het (waar)borgen en ontzorgen bij het creëren, delen en hergebruiken van materialen, specifiek voor studenten en docenten.

Programmateam

Elsbeth Vonkeman

Adviseur Onderwijsorganisatie

Mijn ideaal is dat onderwijsinstellingen de processen van de organisatie studentgedreven inrichten. In de sturing van de instelling moet het onderwijsproces tussen studenten en docenten expliciet centraal staan. En omdat geen student gelijk is, geen student een gelijke wens heeft en leven lang ontwikkelen alleen maar meer diversiteit in de studentenpopulatie geeft, moeten we binnen onderwijsinstellingen processen verregaand flexibiliseren, zodat studenten en docenten het onderwijsproces kunnen blijven inrichten naar hun inzicht.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Wilco te Winkel

Lid zone Studiedata

De grootste uitdaging in mijn zone is de hype rondom het onderwerp.

Saxion Hogeschool

David Otten

Ondersteuner zone Human capital

De uitdaging is studenten vandaag klaar te stomen voor een toekomst die morgen alweer bezig is te veranderen. Dat kan alleen als we maatschappelijke veranderingen -zeker die op de arbeidsmarkt- in kaart brengen en weten te verbinden aan ons onderwijs. Andersom maakt dit ook dat universiteit en hogeschool nóg meer middenin de samenleving (moeten) staan. Een mooie en prikkelende wisselwerking!

Hogeschool Rotterdam

Robert Bouwhuis

Lid zone Flexibilisering

Ik wil bijdragen aan een (inter)nationaal ecosysteem waarin leerresultaten transparant en draagbaar zijn, waardoor ons onderwijs toegankelijker wordt.

Hanzehogeschool Groningen

Bert-Jan Klaren

Lid zone Studiedata

Ik werk mee aan de zone Studiedata, omdat ik zie dat er in het onderwijs nog maar mondjesmaat gebruik wordt gemaakt van (studie)data. Dat kan mijns inziens dus wel wat versnelling gebruiken.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Wouter Kleijheeg

Lid zone Leermaterialen

Het is ontzettend leuk om met digitale (open) leermaterialen bij te dragen aan activerend en flexibel onderwijs. Een diversiteit aan leermaterialen verrijkt nu al ons onderwijs en het wordt voor studenten en docenten vast alleen nog maar mooier.

Universiteit voor Humanistiek

Rune Meerman

Lid zone Docentprofessionalisering

De huidige generatie studenten is opgegroeid in een multimediale wereld. Ze zijn gewend aan de inzet van IT bij allerlei dagelijkse handelingen. Van het onderwijs verwachten ze hetzelfde. Voor docenten bieden de ontwikkelingen op het gebied van IT en onderwijs een scala aan mogelijkheden om hun expertise op een andere manier met studenten te delen. Via mijn deelname aan de zone hoop ik bij te dragen aan een platform dat bestaande innovatieve onderwijsprojecten ontsluit voor het hoger onderwijs in Nederland.

Fontys Hogescholen

Mariëlle Taks

Lid zone Human capital

Het hoger onderwijs beweegt, en hoe! We zien steeds meer open en adaptieve leeromgevingen, waarin de grenzen tussen binnen en buiten vervagen en een leven lang ontwikkelen beter wordt gefaciliteerd. Ontwikkelingen die vaak in vormen van experimenten en projecten vorm krijgen. Wat mij bezig houdt, is hoe we deze ontwikkelingen gaan gebruiken om een wezenlijke verandering in de manier waarop we opleiden en waartoe we opleiden te realiseren.

Rijksuniversiteit Groningen

Jan Tjeerd Groenewoud

Lid zone Studiedata

Iedereen heeft een mening over onderwijs. Ik hoop dat we over vier jaar kunnen zeggen: 1) het gebruik van onderwijs- of studiedata heeft docenten inzicht gegeven in wat wel en niet werkt in onderwijs, 2) studentenbegeleiders kunnen veel beter dan in het verleden in een vroeg stadium handreikingen doen aan studenten en 3) studenten krijgen veel beter inzicht in hun eigen studiegedrag en de daaraan gerelateerde studieresultaten.

Programmateam

Yvonne Florissen

Projectsecretaris

Ik hoop dat we over vier jaar mooie resultaten hebben bereikt, waarbij ICT is ingezet om het onderwijs te verbeteren voor studenten en docenten. Voor mij staat de student altijd centraal.

TU Delft

Nicole Will

Lid zone Leermaterialen
Politieacademie

Ilona Slot

Lid zone Flexibilisering

Politieonderwijs is een betekenisvol avontuur. Leren is durven, doen en delen! Dan moet je dit als organisatie ook doen. Aansluiten bij het Versnellingsplan maakt dat we als organisatie ook gaan doen wat we van onze studenten vragen, namelijk op avontuur gaan. Betekenis geven aan flexibiliseren vraagt durven (kijken naar anderen en bekeken worden), doen (aan de slag met flexibiliseren) en delen (van kennis en ervaringen). We gaan vast samen veel leren!

Radboud Universiteit

Bea Edlinger

Lid zone Evidence-informed

Over 4 jaar zou ik evidence-informed onderwijsinnovatie met, maar ook zonder ICT, meer verankerd willen zien binnen onze organisatie, in het nieuw op te richten Teaching and Learning Centre.

Hanzehogeschool Groningen

Lid Hanzehogeschool

Lid zone Human capital
Hogeschool Utrecht

Lucie Lolkema

lid zone Flexibilisering

We staan nog aan het begin van de ontwikkeling naar gepersonaliseerd onderwijs. Er is geen blauwdruk voor hoe het moet, we zijn allemaal zoekende naar wat werkt. Het is daarom heel fijn om dat met collega's van buiten de instelling te kunnen afstemmen. Ik denk dat het ons samen verder brengt en versterkt.

Avans Hogeschool / SURF

Marian Kat-de Jong

Verbinder zone Docentprofessionalisering

Docenten zijn de pilaren onder elke onderwijsvernieuwing. Zij zijn degenen die de kennis en de kansen moeten hebben hun onderwijs aantrekkelijker, effectiever en efficiënter te maken met behulp van de mogelijkheden van ICT.

Breda University of Applied Sciences

Lid Breda University of Applied Sciences

Lid zone Flexibilisering
Wageningen University&Research

Ulrike Wild

Aanvoerder zone Flexibilisering

Flexibilisering is DE uitdaging om ons stelsel toekomstbestendig te maken!

SURF

Lieke Rensink

Verbinder zone Leermaterialen

Door samenwerking tussen instellingen kunnen we echt stappen zetten op het gebied van digitale (open) leermaterialen! Het is een zoektocht naar de optimale mix van leermaterialen, met een focus op de behoefte van docenten. Daar gaan we een verschil maken!

Hanzehogeschool Groningen

Jornt de Vries

Lid zone Evidence-informed

De Hanzehogeschool wil graag bovenschools onderzoek doen naar de effecten van onderwijsinnovatie op studiesucces en studieplezier. Door kennisdeling en het opbouwen van een netwerk binnen onderwijsinnovatie en ICT, maar ook door onderzoeksresultaten te delen en gezamenlijk onderzoek te doen. Investeren binnen de Hanzehogeschool op dit onderwerp behelst onder andere het faciliteren van docenten voor onderwijsinnovatie en het realiseren van een onderzoeksomgeving en onderzoeksdata.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Jan van Riesen

Lid zone Studiedata

De grootste uitdaging van de zone Studiedata is om een stevig en coherent portfolio aan resultaten samen te stellen, waarmee andere onderwijs instellingen geholpen worden en/of geïnspireerd raken bij het voeren van de regie over het benutten van het potentieel aan studiedata. Het is mijn overtuiging dat het gericht benutten van het potentieel aan studiedata een substantiële bijdrage kan leveren aan het beter ondersteunen van het gemotiveerd doorlopen van een leer- en ontwikkelingspad van een student.

Hogeschool Rotterdam

Fleur Prinsen

Lid zone Evidence-informed

Onderwijsvernieuwers zouden meer successen behalen als zij op een verantwoorde manier kunnen experimenteren, en zij daarbij voldoende ondersteund worden.

HZ University of Applied Sciences

Richard van Iwaarden

Lid zone Flexibilisering

De toekomst van het onderwijs ligt in de handen van studenten én docenten.

Universiteit Leiden

Marja Verstelle

Lid zone Flexibilisering
Saxion

Lonneke Brands

Verbinder a.i. zone Human capital

Sinds jonge leeftijd ben ik al geïnteresseerd in het verbeteren van onderwijs en het leren van mensen. Momenteel staan we voor een grote uitdaging. Artificiële intelligentie, robotica en automatisering komen steeds meer voor en zorgen ervoor dat sommige banen verdwijnen, maar er ontstaan ook veel nieuwe banen. Hoe zorg je als onderwijsinstelling dat je hierop bent aangesloten? Hoe waarborg je dat afgestudeerden een goede plek op de arbeidsmarkt vinden? Onze zone wil instellingen hiervoor concrete handvatten bieden.

Avans Hogeschool

Esther van der Stappen

Lid zone Evidence-informed

De grootste uitdaging is om de vragen uit de onderwijspraktijk en de antwoorden en kennis uit het onderzoek op zo'n manier bij elkaar te brengen, dat het onderlinge vertrouwen en begrip toeneemt en iedereen vanzelfsprekend evidence-informed kan en wil werken.

Programmateam (SURF)

Johanna de Groot

Programmamanager

Over 4 jaar hoop ik dat er mooie samenwerkingen zijn ontstaan vanuit de versnellingsteams die ook echt tot versterking van het onderwijs hebben geleid!

Fontys Hogescholen

Robert Schuwer

Aanvoerder zone Leermaterialen

Mijn ambitie is dat we er in slagen de adoptie van open leermaterialen te vergroten door die adoptie niet in isolement te benaderen, maar te realiseren in samenhang met gesloten of semi-open leermaterialen. Daarbij is het vertrekpunt de visie van docenten en studenten op wat voor hen goed onderwijs behelst.

De Haagse Hogeschool

Anne Venema

Lid zone Flexibilisering

Ons onderwijs moet passen bij de verschillende doelgroepen studenten die we bedienen. Over vier jaar wil ik dat onze hogeschool een duidelijke visie heeft op flexibilisering, zowel voor deeltijd als voltijd, en dat onze opleidingen stappen hebben gezet in de richting van flexibele programma's waar studenten keuzes kunnen maken in tempo, volgorde en waar mogelijk inhoud.

Hogeschool Van Hall Larenstein

Elise Hebbink

Lid zone Docentprofessionalisering

Ik vind het zeer interessant om via het Versnellingsplan mee te werken aan het bundelen van kennis en expertise op (inter)nationaal niveau, zodat de instellingen dit vervolgens kunnen benutten en innovaties efficiënter kunnen doorvoeren.

Hogeschool Rotterdam

Judith Vennix

Lid zone Docentprofessionalisering

De grootste uitdaging voor onze zone is: het gaat om docentprofessionalisering, daar volgt onderwijsvernieuwing uit. Niet andersom.

Wageningen University & Research

Matthijs Harmsen

Ondersteuner zone Flexibilisering

Fantastisch om te ervaren hoeveel inspirerende ideeën er zijn om het onderwijs te flexibiliseren. Ik ben dankbaar dat ik een bijdrage mag leveren aan het concreet maken hiervan, zodat studenten meer mogelijkheden krijgen om zich ook buiten de gebaande studiepaden verder te ontwikkelen.

Radiant Lerarenopleidingen

Kees Ritmeester

Lid zone Docentprofessionalisering

De zone Docentprofessionalisering stimuleert de docenten in de Radiant lerarenopleidingen om leraren op te leiden, die in staat zijn om kinderen toe te rusten voor de huidige dynamische, snel veranderende maatschappij.

Universiteit Twente

Kim Schildkamp

Aanvoerder zone Docentprofessionalisering

Als we het hoger onderwijs willen verbeteren, is evidence-informed docentprofessionalisering cruciaal en dit kan niet zonder ICT.

Radboud Universiteit

Carolien Kamphuis

Lid zone Docentprofessionalisering

Het onderwijs is constant aan verandering onderhevig. Toch blijkt het vaak lastig met veranderingen in de maatschappij mee te bewegen. Digitalisering is een van deze veranderingen en biedt grote kansen voor het hoger onderwijs in Nederland. Echter, de sleutel tot kwaliteitsverbetering is de docent! Het geeft mij veel energie om samen met zoneleden, maar bovenal samen met de docenten en ondersteuners uit mijn instelling, uit te werken hoe docentprofessionalisering kan bijdragen aan het versnellen van onderwijsinnovatie met ICT.

Politieacademie

Conchita Alvarez

Lid zone Docentprofessionalisering

Ik zou graag over vier jaar een integrale aanpak zien op onderwijsvernieuwing. Een besef dat de hele organisatie deel uitmaakt van de innovatie en als zodanig daarvoor moet zijn ingericht.

Saxion

Christine Kemmeren

Lid zone Docentprofessionalisering

Professionalisering van docenten (in ICT) is een continu proces en gaat hand in hand met onderwijsinnovatie. De grote uitdaging? Innovatieve vormen van professionalisering inzetten waarbij kennis uit het onderwijs, de arbeidsmarkt en onderzoek met elkaar wordt verbonden.

Programmateam

Josephine Verstappen

Beleidsadviseur VSNU

Het Versnellingsplan werkt aan onderwijs van de toekomst, waarbij we de nieuwe mogelijkheden van digitalisering optimaal benutten. Daar werk ik graag aan mee.

Hogeschool Leiden

Robin Vos

Lid zone Flexibilisering

Ik werk mee aan de zone Flexibilisering, omdat ik zie dat het onderwijs voor grote veranderingen staat en samenwerking tussen instellingen hierin cruciaal is. Voor deze enorme transitie is het essentieel van elkaar te leren en samen initiatieven te ontplooien.

Hanzehogeschool Groningen

Tineke Kroontje

Lid zone Flexibilisering

Flexibiliseren betekent ontwikkeling van flexibel onderwijsaanbod, standaardisering van processen, maar ook een stap vooruit blijven op wat de (aankomende) student of cursist nodig heeft om zich te ontwikkelen.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Marcel Penners

Lid zone Flexibilisering

Be ready for the future!

Avans Hogeschool

Frank Vriens

Lid zone Flexibilisering

Flexibilisering van het hoger onderwijs is de grootste uitdaging sinds jaren! Het vraagt om standaardisering en afstemming, zowel binnen de eigen instelling als over instellingen heen.

Breda University of Applied Sciences

Tom Konings

Lid zone Studiedata

Binnen 4 jaar is mijn ambitie dat we binnen onze instelling ervoor zorgen dat medewerkers en studenten leren met behulp van data. Zodat er een learning community ontstaat waarin medewerkers en studenten het beste uit zichzelf kunnen halen. Enerzijds door medewerkers inzicht te geven in studievoortgang en knelpunten die de studievoortgang belemmeren, zodat verbetering mogelijk is. Anderzijds door in te spelen op de behoefte van studenten, zodat het onderwijsprogramma en studiemateriaal hierop aansluit.

Hogeschool Leiden

Jacob Nouta

Lid zone Docentprofessionalisering

Mijn ambitie met deelname aan de zone Docentprofessionalisering is dat we over de grenzen van onze instellingen, resultaatgericht werken aan onderbouwde en creatieve interventies die bijdragen aan het faciliteren en professionaliseren van (teams van) docenten. Interventies die voldoende flexibiliteit bieden om ze binnen de eigen instelling in te zetten.

Hotelschool The Hague

Menno de Vos

Lid zone Flexibilisering

Over flexibilisering van onderwijs wordt al jaren veel gesproken. Hoe bieden we studenten de mogelijkheid om deels een eigen invulling te geven aan hun onderwijsloopbaan? Bijvoorbeeld om zich beter te kunnen profileren, of om ondanks omstandigheden wél in staat te zijn een studie af te ronden. Op veel instellingen is men daadwerkelijk vorm aan het geven aan flexibeler en persoonlijker onderwijs. De activiteiten in deze zone helpen Hotelschool The Hague bij de vormgeving van de ambities op dit gebied.

Hogeschool van Amsterdam

Peter Dekker

Lid zone Docentprofessionalisering

We leiden als medewerkers van deze instelling professionals op voor de beroepspraktijk. En tegelijkertijd doen we niet zo veel aan onze eigen ontwikkeling. Waarom niet? Tijdgebrek, er is geen ontwikkelcultuur? Binnen de zone Docentprofessionalisering gaan we met deze scope de barrières onderzoeken en opruimen.

Open Universiteit

Roland Ettema

Lid zone Studiedata

Binnen onze instelling hoop ik een centraal dataknooppunt in te richten dat alle data bevat voor onze managementrapportages, process mining- en data science projecten. Alle betrokkenen binnen ons onderwijs (management, ondersteuners, docenten en onderzoekers) gaan profiteren van het dataknooppunt dat FAIR is ingericht: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

Fontys Hogescholen

Annemarie van den Broek

Lid zone Docentprofessionalisering

Versnelling in onderwijsinnovatie is heel hard nodig, omdat we merken dat het 'oude opleiden' studenten onvoldoende voorbereidt op het werken en leven van deze tijd. De (her)professionalisering van de docent is daarin een cruciale factor, waar de komende jaren veel tijd in moet worden geïnvesteerd!

TU Eindhoven

Fred Gaasendam

Lid zone Flexibilisering

De grote - paradoxale - uitdaging voor de zone Flexibilisering luidt: voor flexibilisering van het onderwijs is vergaande standaardisering vereist.

Avans Hogeschool

Ronald Spruit

Aanvoerder zone Docentprofessionalisering

Zonder docentprofessionalisering, geen onderwijsontwikkeling, laat staan een versnelling. De versnelling vindt plaats in de eigen instelling. De zone Docentprofessionalisering levert een bijdrage in de vorm van kennisdeling, goede voorbeelden en instrumenten.

Hogeschool van Amsterdam

Paul den Hertog

Aanvoerder zone Flexibilisering

De grootste uitdaging op het gebied van flexibilisering van het hoger onderwijs, is de complexiteit van het vraagstuk. Er zijn uiteenlopende manieren om invulling te geven aan flexibel onderwijs, die elk verschillende eisen stellen aan de organisatie- en uitvoering van het onderwijs. Wij werken aan helderheid door het ontwerpen en ontwikkelen van 'flexibele studentroutes', met verschillende accenten op het gebied van flexibilisering (tijd, tempo, plaats en inhoud).

Redactie

Programmateam

Johanna de Groot, Josephine Verstappen, Charlotte Heystek, Elsbeth Vonkeman, Klaas Timmerman, Yvonne Florissen