Toetsen op afstand

Toetsing op afstand

Landelijke enquête onder examencommissies

Examencommissies vervullen belangrijke taken in de borging van de kwaliteit van toetsen en examens. De werkgroep Toetsen op afstand is namens de VSNU, VH en SURF (Versnellingsplan) ingesteld om de problematiek rond het toetsen op afstand in kaart te brengen en met oplossingen te komen. De werkgroep heeft het initiatief genomen tot enquêtering van examencommissies in het hbo en wo.

Link naar de enquête

Op een later moment de vragenlijst invullen? Zet het in uw agenda. Invullen kan tot en met 7 mei 2021.

Met welk doel wordt deze enquête gehouden?

Het werk van de examencommissie is door de COVID-19-pandemie toegenomen en complexer geworden. De werkgroep wil de belangrijkste knelpunten in kaart brengen en proberen om oplossingen aan te dragen die het examencommissies gemakkelijker maken om de uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij wil de werkgroep uitdrukkelijk voorbeelden van mooie oplossingen verzamelen en naderhand delen.

Aan wie is het verzoek tot deelname aan de enquête gericht?

Er is voor gekozen om de voorzitters van alle examencommissies in het hbo en wo te benaderen. Vanzelfsprekend kunnen zij zich laten bijstaan door het ambtelijk secretariaat en/of commissies die via delegatie taken onder eindverantwoordelijkheid van de examencommissie uitvoeren.

Wat betekent deelname aan de enquête concreet?

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Er is tijdens het invullen van de enquête altijd de mogelijkheid om vragen niet te beantwoorden en over te slaan. Het invullen van de enquête kan op elk moment beëindigd worden. Houd er rekening mee dat de tot dan toe ingevulde gegevens reeds zijn geregistreerd.

Hoe wordt omgegaan met privacy en vertrouwelijkheid?

De antwoorden op de vragen in de vragenlijst worden anoniem verzameld. Als je de enquête start, wordt dit geïnterpreteerd als een indicatie van uw instemming om deel te nemen aan deze studie. Je doet hiermee echter op geen enkele manier afstand van je wettelijke rechten en ontheft de onderzoekers of de betrokken instellingen niet van hun wettelijke en professionele verantwoordelijkheden. Voor het afnemen van de vragenlijst maken we gebruik van het online platform Qualtrics. Dit platform voldoet aan de AVG/GDPR richtlijnen. Na afsluiten van de enquête zullen de gegevens verwijderd worden uit Qualtrics en samen met de gedeelde documenten worden opgeslagen op een SURFdrive waar alleen de werkgroep Toetsen op Afstand toegang toe heeft.

Worden voorbeelden van good practice naderhand gedeeld onder de respondenten van de enquête?

Ja. We willen je daarom graag uitnodigen om documenten (bijv. handreikingen, protocollen, toestemminsprocedures, checklists) die een inspiratiebron kunnen zijn voor anderen, anoniem te uploaden naar onze SURFdrive via deze link. Aan het einde van de enquête tref je deze link nogmaals aan.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

Op basis van de resultaten zal de werkgroep Toetsen op Afstand waar mogelijk oplossingen initiëren, praktische handvatten ontwikkelen en goede voorbeelden delen. De resultaten worden daarnaast gedeeld in een publicatie, wat instellingen in het hoger onderwijs kan helpen om (nog) meer zicht te krijgen op wat er leeft op docenten wat betreft toetsen op afstand. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen ook gebruikt worden door instellingen om de toekomstige wijze van toetsing te optimaliseren. Enquête-antwoorden zullen alleen op sectorniveau gedeeld worden en niet te herleiden zijn naar instellingen.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over deze studie?

Mocht je een vraag of opmerking hebben over deze studie, dan kan je altijd terecht bij Marjoleine Dobbelaer.
Hartelijk dank voor je deelname!

Sharon Klinkenberg, Annette Peet en Marjoleine Dobbelaer
Werkgroep Toetsen op Afstand