Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Plan van aanpak

Versterken van infrastructuur voor uitwisselen en gebruiken van kennis

Deze zone evidence-informed draagt bij aan de kennis over onderwijsinnovatie met ICT en werkt aan het versterken van de infrastructuur om deze kennis beter uit te wisselen en te gebruiken, onder andere door het opbouwen van een netwerk van instellingen die kennis en ervaringen uitwisselen.

De zone:

  • ontwikkelt, in samenwerking met de zone Docentprofessionalisering, een scan waarmee instellingen kunnen bepalen hoe ze evidence-informed onderwijsinnovatie kunnen versterken;
  • maakt een overzicht van onderzoek naar onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs;
  • inventariseert en ontwikkelt evidence-based toolkits;
  • denkt mee over een landelijk platform voor het uitwisselen van onderzoeksresultaten en praktijkervaringen.

Het plan

Concrete resultaten

In kaart brengen van de kennisinfrastructuur

De scan (ontwikkeld in samenwerking met de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten) geeft instellingen de mogelijkheid te inventariseren hoe onderwijsinnovatie met ICT in de instelling versneld kan worden. Dit gebeurt door de bouwstenen van hun eigen infrastructuur in kaart te brengen, verbeterpunten te identificeren en vervolgens door middel van actiepunten verbeteringen aan te brengen.

Met behulp van deze scan en multimediale publicaties (onder andere over de uitgevoerde onderzoeken) is aandacht gegenereerd en informatie geboden aan relevante partijen (ICTO-coaches, praktijkonderzoekers, adviseurs, Edulab-medewerkers, docenten en bestuurders) waarmee zij de eigen kennisinfrastructuur voor evidence-informed onderwijsinnovatie kunnen versterken.

Er zijn (inter)nationale evenementen georganiseerd die de mogelijkheden voor evidence-informed onderwijsinnovatie (praktijkonderzoek op dit gebied) in de spotlight hebben gezet.

Kennismaking tussen de instellingen is gedurende de vier jaar versterkt en verrijkt met een focus op evidence-informed werken, waardoor uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk is. De zichtbaarheid en vindbaarheid van de innovatielabs, en de praktijkgerichte kennis die daar gegenereerd wordt, is vergroot.

De zone heeft bijgedragen aan het ontwerp en bouwen van ondersteuningsinstrumenten voor evidence-informed vernieuwen en kennisdeling, zoals de ontwikkeling van professionaliseringsaanbod en gedeelde (evidence-based) toolkits voor ICTO-coaches, en mogelijk ook de bouw van een landelijk (online) platform voor onderwijsinnovatie. Dit laatste in samenwerking met andere instellingen, NRO en OCW landelijk online platform voor onderwijsprofessionals.

Met een nieuwe inventarisatie (mogelijk ook met gebruik van de scan) en door vergelijking met de startposities/nulmetingen die in het voorjaar van 2019 opgesteld zijn, kan aangetoond worden dat de rol van kennis in de onderwijsvernieuwingspraktijken met ICT bij de eigen instellingen is versterkt.

Benodigdheden

Versterken van de kennisinfrastructuur

Het doel van de zone is een beter beeld te krijgen van de voorwaarden voor een versterkte kennisinfrastructuur in de verschillende instellingen.

Activiteiten die de zone gaat ondernemen om dit te bereiken zijn allereerst het mede-ontwikkelen van een scan voor instelingen en het organiseren van twee werkconferenties voor de personen in HO-instellingen die de kennisinfrastructuur vormen: één kleinschalig, één landelijk – wellicht in aansluiting op de SURF-onderwijsdagen. Hierbij staat het programma in het teken van de vragen “Hoe worden docenten ondersteund bij het evidence-informed verbeteren/ontwerpen/innoveren van hun onderwijs met ICT?” en “Hoe bereiken we een versterkte infrastructuur voor evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT?”

De opgedane inzichten vanuit de scan (in samenwerking met zone Faciliteren en professionaliseren van docenten) en de symposia wil de zone vervolgens ontsluiten. Daarnaast wil de zone een overzicht opstellen van (huidig) onderzoek naar onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs en een onderzoek opzetten naar ondersteuning van (evidence-informed) onderwijsinnovatie met ICT. Verder wil de zone bijdragen aan de landelijke infrastructuur als medeontwerper van het landelijk platform voor onderwijsinnovatie. De leden van de versnellingszone spreken mee in de fase waarin de randvoorwaarden en eisen aan het platform opgesteld worden. Indien in de zomer van 2019 het besluit tot bouwen genomen wordt, zal de zone betrokken zijn als ‘eerste gebruiker’ in het ontwikkelproces. Tot slot wil de zone haar zichtbaarheid vergroten, te beginnen met uitwerken van een communicatiestrategie voor de zone en de leden van de zone.

Werkwijze

Ieder werkpakket een trekker

De leden van de zone worden projecttrekker van tenminste één werkpakket. Waar nodig betrekken zij externen voor uitvoering van (een deel van) het onderzoek of de organisatie. De aanvoerder, verbinder en ondersteuner zorgen voor interne communicatie, verbinding met andere initiatieven (andere zones, organisaties binnen instellingen) en bewaken de algemene voortgang.

Voorwaarden voor succes

De zone als gesprekspartner en adviseur voor onderwijsinnovatie met ICT

De zone wordt in het land door onder andere het Versnellingsplan in positie gezet als gesprekspartner en adviseur over evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs. De zone wordt hierin ondersteund door communicatieadviseurs. De zone en het Versnellingsplan moeten blijvend bewaken dat instellingen commitment tonen aan het Versnellingsplan en dat de leden van de zone ruimte hebben om de activiteiten uit te voeren.

Versnelling

Kennis voor alle onderwijsprofessionals

Het zichtbaar maken van mogelijkheden voor evidence-informed werken en een goed functionerende kennisinfrastructuur vergroten bewustzijn en interesse voor de mogelijkheden van gebruik van ICT voor het onderwijs. Een goede kennisinfrastructuur vergemakkelijkt het ontsluiten van kennis door en voor alle onderwijsprofessionals, en geeft de pioniers de mogelijkheid om elkaar te vinden en samen nog verder te komen.

Aanvoerder

Fleur Prinsen

“Onderwijsprofessionals, zoals docenten, praktijkonderzoekers, ICT- en onderwijscoaches zijn op zoek naar kennis om hun werkwijze te onderbouwen. Het is lastig om die kennis te vinden. Binnen instellingen wordt op verschillende plekken aan onderwijsinnovatie gewerkt, vaak zonder het van elkaar te weten. Daardoor wordt het wiel steeds opnieuw uitgevonden. Wij willen het makkelijker maken om bestaande kennis uit te wisselen en te gebruiken. Dat maakt de zoektocht eenvoudiger en doelgerichter.

De manier van werken aan onderwijsinnovatie met ICT zou methodischer moeten. Methodisch werken klinkt alsof het een hoop tijd kost, maar het is efficiënter om dingen op een onderbouwde manier aan te pakken. Zo verspillen professionals geen tijd aan het uitproberen van dingen waarvan we weten dat ze toch niet werken. We bekijken allereerst hoe kennis over onderwijsinnovatie met ICT nu wordt gedeeld binnen en tussen de instellingen. Waar liggen de behoeftes en mogelijkheden? In het najaar organiseren we een werkconferentie over de mogelijkheden om de praktijk te versterken.

Samen met de Zone Docentprofessionalisering ontwikkelen we een scan waarmee instellingen kunnen inventariseren hoe evidence-informed onderwijsinnovatie kan worden versneld binnen de eigen instelling. Instellingen gebruiken al toolkits waarin verschillende onderwijstechnologieën zijn verzameld. Door daar meer kennis uit praktijkonderzoek aan toe te voegen, versterken we de bestaande toolkits. We willen zowel beter gebruikmaken van reeds vastgestelde kennis, als nieuwe kennis genereren. Ook denken we mee over een landelijk, online platform voor kennisuitwisseling, maar dat bevindt zich nog in de ontwerpfase.”