Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren

Plan van aanpak

Samenwerking van onderwijs en arbeidsmarkt

Aan de hand van vier werkpakketten werkt deze zone met werkveld, onderzoek en onderwijs aan het versterken van digitale human capital. Deze werkpakketten zijn:

 1. (Inter)nationale ontwikkelingen
 2. Strategie en Beleid
 3. Toekomstbestendige competentieprofielen
 4. Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Onderstaand vind je het plan van aanpak 2021 van de zone.

Het plan

Doelen 2021

SMART geformuleerd

Voor de zone Versterken van digitale human capital (voorheen Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren) typeert ‘zaaien om in 2021 en 2022 te kunnen oogsten’ het jaar 2020. De zone heeft een aantal mooie producten opgeleverd en veel kunnen opstarten en initiëren. Deze lijn zetten we door om in 2021 en 2022 de vruchten van te plukken met mooie publicaties en bijeenkomsten. Voor de plannen in 2021 is er per werkpakket zowel een inhoudelijke focus als een focus op community building. De inhoudelijke focus per werkpakket is met het gehele zoneteam opgesteld. Zo is er is input opgehaald tijdens gesprekken met de verantwoordelijk bestuurder en de teambesprekingen van de zone. Overall zijn er de volgende aandachtspunten:

 • Ieder werkpakket bekijken we vanuit een breed perspectief: vanuit het onderwijs maar ook vanuit wat de arbeidsmarkt nodig heeft (denk aan AI, IT bij de overheid, publieke waarden). Dit doen we onder andere door interviews en sessies met de arbeidsmarkt;
 • Ieder werkpakket leidt tot concrete resultaten en producten. Deze passen we in de eerste plaats toe bij instellingen uit onze zone maar ook daarbuiten. De verschillende instellingen beschrijven in hun eigen plan van aanpak hoe zij deze vertaalslag maken. Ook gaan we hierover met iedere instelling in gesprek.

Daarnaast maakt de zone werk van het delen van kennis en het verbinden van stakeholders en experts uit verschillende onderwijsinstellingen en sectoren. Het gaat dan concreet om:

 1. Community building tussen direct betrokken onderwijsinstellingen bij de zone en onderwijsinstellingen daarbuiten tijdens een werkconferentie in 2021 en 2022. De werkconferentie in 2020 is niet doorgegaan vanwege de COVID-19-crisis;
 2. Informeren van onderwijsinstellingen buiten de zone over ontwikkelingen in afstemming met het communicatieteam van het Versnellingsplan;
 3. Valideren, aanscherpen en verrijken van uitkomsten met de zones docentprofessionalisering, flexibilisering, digitale (open) leermaterialen en evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT.
Doelen 2023

Productieve samenwerking tussen werkveld, onderzoek en onderwijs

De productieve samenwerking tussen werkveld-onderwijs-onderzoek op het gebied van digitalisering staat centraal in deze zone. Daartoe ontwikkelt zij methoden en werkwijzen die ervoor zorgen dat het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt optimaal op elkaar afgestemd zijn. Dat doen we in 4 werkpakketten. Dit betekent concreet dat:

 • er inzicht is gecreëerd in nationale en internationale stakeholders van digitale ontwikkelingen in relatie tot onderwijs, professionals en de arbeidsmarkt;
 • er zijn strategische en beleidsmatige adviezen beschikbaar zijn voor hoger onderwijsinstellingen om studenten voor te bereiden op de professionele digitale eisen die aan hen gesteld worden;
 • er een toolbox ontwikkeld en opgeleverd is die hoger onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen gebruiken om opleidingen en werkenden te voorzien van toekomstbestendige digitale vaardigheden;
 • er inzicht is in welke samenwerkingsvormen tussen onderwijs en bedrijfsleven passend zijn, met een focus op hybride leeromgevingen.
Voorwaarden voor succes

Betrekken werkveld en vertegenwoordiging

 1. Betrekken van werkveld. Onze zone gaat over het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt. Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat we dit in gezamelijkheid doen met degene waarover het gaat: het werkveld. We zullen het werkveld betrekken bij onze zoneoverleggen, in onze onderzoeken en bij sessies om onze producten te toetsen en aan te scherpen.
 2. Brede vertegenwoordiging van (hoger) onderwijsinstellingen. Om ons hoger doel te bereiken (verbeteren aansluiting arbeidsmarkt) is het noodzakelijk dat een brede vertegenwoordiging vanuit onderwijsinstellingen participeert in de initiatieven die wij als zone ondernemen. Niet zozeer als zonelid maar wel in de proeftuinen, interviews, focusgroepen en andere contactmomenten die we organiseren. Het betrekken van Universiteiten behoeft daarbij extra aandacht. Hiervoor hebben we concrete interventies en acties geformuleerd (gesprekken aangaan, stuurgroep en koersteam inzetten, etc.)
 3. Een stap verder dan producten en tools. Vanuit onze zone gaan we een mooie toolbox opleveren met handige hulpmiddelen voor onderwijsinstellingen om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daar stopt het niet bij: een voorwaarde voor success is dat deze tools ook breed gebruikt worden en dat we een manier van werken vinden om kennis uit te wisselen en deze toosl te verbeteren (een learning community).
Bruikbaarheid van resultaten en disseminatie

Concrete resultaten en toewerken naar een toolbox

Onze zone heeft bij de verschillende werkpakketten steeds de focus op hoe de resultaten bruikbaar kunnen zijn voor onderwijsinstellingen. Ook ontwikkelen we de producten in samenspraak met andere onderwijsinstellingen en gaan wij aan tafel met verschillende brancheorganisaties. De producten die wij opleveren zijn laagdrempelig, attractief en hebben een goed gebruiksontwerp. Daarnaast wordt de thematiek uit de zone, ook na het bestaan van de zone, gecontinueerd in de learning community. Hierin worden mensen met elkaar verbonden en worden de tools gebruikt. Ook gaan wij in 2021 een aantal persona’s ontwikkelen of gedeeltelijk hergebruiken van andere zones, om goed aan te sluiten bij onze verschillende doelgroepen. De zones Veilig en betrouwbaar studiedata benutten en Faciliteren en professionaliseren van docenten werken hier aan mee. De concrete producten die in de zone ontwikkeld worden, worden ontsloten in een toolbox.

Werkwijze

Open collective circle

Het team werkt in een ‘open collective circle’, waarin vanuit het team hecht samengewerkt wordt met input van buitenaf. Dit laatste aspect wordt in 2021 belangrijker dan in voorgaande jaren. Met name wo-instellingen zullen wij als partner aan ons proberen te binden. In 2021 zullen wij als team de samenwerking intensiveren. Naast het maandelijkse overleg met de zone zien we elkaar in kleinere samenstelling (kernteam, per werkpakket). Gezien de ambitie zal dat in 2021 nog intensiever zijn. Tot slot is er in 2021 om de twee weken een overleg met de communicatie experts van het Versnellingsplan (dit is al ingepland).